Zamówienia publiczne

Przebudowa holu wejściowego wraz z zapleczem techniczno – biurowym w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę holu wejściowego wraz z zapleczem techniczno – biurowym w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 9.07.2020 r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór formularza oferty,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności (zał. 6a) lub braku przynależności (zał. 6b) do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,

4. Protokół z otwarcia ofert z dn. 24.07.2020 r.

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.08.2020 r.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 24.08.2020 r.


Plan zamówień publicznych w Muzeum Wojska w Białymstoku na 2020 rok

Dokument do pobrania:
Plan zamówień 2020


Przetarg nieograniczony na remont ściany szczytowej

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na Remont ściany szczytowej w Muzeum Wojska w Białymstoku

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.04.2019 r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ekspertyza mykologiczno – budowlana,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór formularza oferty,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności (zał. 6a) lub braku przynależności (zał. 6b) do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

Wyjaśnienia do SIWZ

4. Zmiana terminu składania ofert

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.05.2019 r.

6. Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ z dnia 15.05.2019 r.

7. Protokół z otwarcia ofert z dnia 21.05.2019 r.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.07.2019 r.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 5.07.2019 r.

10. Ogłoszenie o zmianie umowy


Plan zamówień publicznych w Muzeum Wojska w Białymstoku na 2019 rok

Dokument do pobrania:
Plan zamówień 2019


Przetarg nieograniczony na „Remont ściany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku, etap I oraz etap II dokumentacji projektowej” (2)

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont ściany szczytowej w Muzeum Wojska w Białymstoku, etap I oraz etap II dokumentacji projektowej”

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.06.2018 r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ekspertyza mykologiczno – budowlana,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór formularza oferty,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności (zał. 6a) lub braku przynależności (zał. 6b) do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert z dn. 5.07.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.07.2018 r.

Ogłoszenie BZP o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony na „Remont ściany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku, etap I oraz etap II dokumentacji projektowej”

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont ściany szczytowej w Muzeum Wojska w Białymstoku, etap I oraz etap II dokumentacji projektowej”

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.04.2018 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.04.2018 r.

3. Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 2 do SIWZ – Ekspertyza mykologiczno – budowlana,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór formularza oferty,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności (zał. 6a) lub braku przynależności (zał. 6b) do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.04.2018 r.

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.05.2018 r.

6. Wyjaśnienia do SIWZ – 15.05.2018 r.

7. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – zmiana z dnia 15.05.2018 r.

8. SIWZ – zmiana z dnia 15.05.2018 r.

9. Zał. nr 1 – Dokumentacja projektowa – aktualizacja Przedmiaru robót z dnia 15.05.2018 r.

10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

11. Protokół z otwarcia ofert w dniu 22.05.2018 r.

12. Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 11.06.2018 r.

13. Ogłoszenie BZP o unieważnieniu postępowania

 


Przetarg nieograniczony na konserwację 164 dokumentów i fotografii ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację 164 dokumentów i fotografii ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 21.07.2017 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.07.2017 r.

3. Załączniki do SIWZ:

Zał. 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2a do SIWZ Oświadczenie_-_Grupa_kapitałowa_-_wykonawca_nie_przynależy

Zał. nr 2b do SIWZ Oświadczenie_-_Grupa_kapitałowa_-_wykonawca_przynależy

Zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie – art. 25a ust. 1 Pzp – warunki

Zał. nr 4 do SIWZ Oświadczenie – art. 25a ust. 1 Pzp – wykluczenie

Zał. nr 5 do SIWZ Formularz oferty

Zał. nr 6 do SIWZ Oświadczenie (podatek) – art. 91 ust. 3a

Zał. nr 7 do SIWZ – Wzór umowy konserwacji

Zał. nr 8 – Dokumentacja wizualna

 

4. Protokół z otwarcia ofert z dnia 31.07.2017 r.

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7.08.2017 r.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 8.09.2017 r.

 


 

Przetarg nieograniczony na konserwację
i renowację samochodu ciężarowego Star 660

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację i renowację samochodu ciężarowego Star 660.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 07.07.2017 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 7.07.2017 r.

3. Załączniki do SIWZ:

Zał. 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2a do SIWZ Oświadczenie_-_Grupa_kapitałowa_-_wykonawca_nie_przynależy

Zał. nr 2b do SIWZ Oświadczenie_-_Grupa_kapitałowa_-_wykonawca_przynależy

Zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie – art. 25a ust. 1 Pzp – warunki

Zał. nr 4 do SIWZ Oświadczenie – art. 25a ust. 1 Pzp – wykluczenie

Zał. nr 5 do SIWZ Formularz oferty

Zał. nr 6 do SIWZ Oświadczenie (podatek) – art. 91 ust. 3a

Zał. nr 7 do SIWZ – Wzór umowy konserwacji star 660

Zał. nr 8 – Dokumentacja wizualna

 

4. Wyjaśnienia do SIWZ

5. Protokół z otwarcia ofert z dn. 17.07.2017 r.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.07.2017 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 8.09.2017 r.

 


 

Przetarg nieograniczony na konserwację siedmiu patentów oficerskich

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację siedmiu patentów oficerskich.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.2017 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 22.05.2017 r.

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2a do SIWZ – oświadczenie – Grupa_kapitałowa – wykonawca nie przynależy

5. Załącznik nr 2b do SIWZ – oświadczenie – Grupa_kapitałowa – wykonawca przynależy

6. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie – art. 25a ust. 1 Pzp – warunki

7. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie – art. 25a ust. 1 Pzp – wykluczenie

8. Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz oferty – warunki

9. Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie – podatek

10. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy konserwacji

11. Załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja wizualna

12. Protokół z otwarcia ofert z dnia 30.05.2017 r.

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.06.2017 r.

14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.06.2017 r.

 


Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji muzealiów

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na usługę konserwacji muzealiów.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja muzealiów z dnia 11.04.2017 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 11.04.2017 r.

3. Załączniki do SIWZ – od 1 do 10

4. Załącznik 11 – skany fotografii i dokumentów

5. Załącznik 12 – fotografie moździerza

6. Załącznik 13 – fotografie czołgu

7. Załącznik 14 – fotografie kuchni polowej

8. Wyjaśnienia do SIWZ z dn. 14.04.2017 r.

9. Protokół z otwarcia ofert z dn. 19.04.2017 r.

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 11.05.2017 r.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 13.06.2017 r.