Misja i wizja

język migowy tekst łatwy do czytania i rozumienia

Misja Muzeum Wojska w Białymstoku

Muzeum Wojska w Białymstoku jest najstarszą i największą na wschód od Wisły placówką muzealną oraz ośrodkiem naukowo-badawczym o charakterze historyczno-wojskowym. Naszą misją jest gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie do celów wystawienniczych oraz badawczych dóbr kultury związanych z historią i tradycją wojskowości w północno-wschodnim regionie Polski i jej dawnych kresów wschodnich.
W swych zadaniach statutowych muzeum wykracza poza historię oręża polskiego, dokumentując i ukazując w sposób rzetelny, zgodnie z prawdą historyczną, skomplikowane dzieje militarne regionu na szerokim tle wydarzeń I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, kampanii wrześniowej 1939 r., okupacji sowieckiej z lat 1939-1941, niemieckiej z lat 1941-1944 oraz okresu po roku 1944. Szczególną uwagę muzeum poświęca skomplikowanym losom mieszkańców regionu w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ludowego Wojska Polskiego oraz niepodległościowego podziemia zbrojnego.
Muzeum prowadzi ścisłą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskami kombatanckimi, Wojskiem Polskim, placówkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami oraz regionalnym środowiskiem kolekcjonerskim.

Wizja Muzeum Wojska w Białymstoku

Muzeum Wojska w Białymstoku jest nowoczesną platformą komunikacji pomiędzy historią a współczesnością, skierowaną ku aktywnym odbiorcom. Nauczycielom, prowadzącym lekcje historii z młodzieżą, oferuje nowatorskie rozwiązania i środki techniczne – narrację prowadzoną za pomocą projektorów i kiosków multimedialnych – stanowiące doskonałą pomoc dydaktyczną. Kolekcjonerom, hobbystom oraz miłośnikom broni i barwy umożliwia kontakt nie tylko ze szkłem gablot, ale również licznymi eksponatami, które można wziąć do ręki. Osobom spragnionym przeniesienia się – w wyobraźni – w przeszłość, dynamiczne sceny dioram pozwalają znaleźć się w okopach Nowogrodu nad Narwią, wśród skalistych stoków Monte Cassino, na ulicach zdobytego Rothenburga, stanąć wśród żołnierzy AK i NZW.
Odwiedzającym muzeum służy pomocą kompetentny i kreatywny zespół pracowników. Osobom, pragnącym pogłębić swą wiedzę w zakresie dziejów militarnych, oddaje do dyspozycji liczne publikacje naukowe oraz popularyzatorskie, swobodny dostęp do gromadzonych zbiorów archiwalnych oraz bibliotecznych, a także możliwość uczestnictwa w aktywnych formach poznawania przeszłości – konkursach edukacyjnych, pokazach filmowych, rekonstrukcji historycznej, wycieczkach na pola bitewne. Dzięki temu białostockie Muzeum Wojska wypełnia z nawiązką postulaty, stawiane za cel instytucjom muzealnym: bada, dokumentuje, upamiętnia, służy pomocą w nauczaniu historii młodych pokoleń, proponując zwiedzającym także rozrywkę intelektualną.