Cennik usług

CENNIK USŁUG INNYCH NIŻ ZWIEDZANIE

I. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW i SAL WRAZ ZE ZGODĄ NA PUBLIKACJE

1. Udostępnianie obiektów do filmowania, skanowania, fotografowania i kserowania przez zamawiającego (w zależności od wartości obiektu) 10-50 zł (za 1 obiekt)
W przypadku udostępnienia poza granice kraju (w zależności od wartości obiektu i odległości) 50-250 zł (za 1 obiekt)
2. Za udostępnienie ekspozycji wystawowej do filmowania 200 zł / 1 godz.
3. Udostępnienie ekspozycji/zbiorów do wydawnictw reklamowych (plakaty, kalendarze, pocztówki, itp.) 300-500 zł
4. Udostępnianie sal wystawowych, w szczególności na sesje, konferencje, seminaria, szkolenia 100-300 zł / 1 godz.
5. Udostępnianie negatywów, diapozytów i płyt CD 10 zł / 1 szt.

II. USŁUGI FOTOGRAFICZNE, KSEROWANIA, SKANOWANIA WRAZ ZE ZGODĄ NA PUBLIKACJE

1. Fotografowanie, filmowanie zbiorów przez Muzeum na zlecenie 20-60 zł (za 1 obiekt)
2. Kserowanie lub skanowanie druków zwartych (fragmentów) z zasobów Biblioteki Muzeum bądź innych nie wymienionych w cenniku dokumentów 30 gr / 1 strona
3. Kserowanie lub skanowanie ze Zbiorów Specjalnych 4 zł / 1 strona

III. Inne usługi nie wymienione w cenniku

1. Kwerenda zbiorów Muzeum 25 zł / 1 godz.
2. Inne usługi dotyczące zbiorów Muzeum 10-15 zł (za obiekt)

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Muzeum uprawniony jest do udzielenia rabatu od cen określonych cennikiem, jednakże opłaty po udzielonym rabacie muszą pokrywać bezpośrednie koszty realizacji usługi. Za wyjątkowe przypadki uznaje się m.in. realizację celów charytatywnych, usługa dla organizacji non-profit oraz dla jednostek edukacyjnych do realizacji ich celów statutowych pod warunkiem, że podmioty te nie wykorzystują udostępnianych przedmiotów do celów prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zgodę na wykonanie usługi wyraża Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku na podstawie opinii kierownika danego działu Muzeum.
3. Realizacja usług winna uwzględniać wszelkie wymogi konserwatorskie oraz respektować warunki ochrony i bezpieczeństwa obiektów muzealnych.
4. Usługi nie objęte cennikiem realizowane są w formie odrębnej umowy-zlecenia.
5. Za wszelkie usługi świadczone na rzecz innych muzeów, Muzeum Wojska w Białymstoku – na zasadzie wzajemności – nie pobiera się opłat.
6. Nie pobiera się również opłat za ponowne wykorzystanie informacji od podmiotów zwolnionych z tych opłat na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.