Cennik opłat

CENNIK OPŁAT ZA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

I. Stawki opłat za ponowne wykorzystanie informacji wynoszą w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym:
1. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub fotografii cyfrowej zapisane na nośniku cyfrowym CD/DVD – 20-40 zł (za 1 skan/fotografię)
2. w postaci papierowej:
a) za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:
– w formacie A4 – 10 zł,
– w formacie A3 – 20 zł,
b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego:
– w formacie A4 – 7 zł,
– w formacie A3 – 15 zł;
3. w postaci nagrania dźwięku lub obrazu na nośnik cyfrowy – 20 zł za każdy nośnik nagrania;
4. w sposób lub w postaci innych niż określone w pkt. 1-3 cena zostanie ustalona na drodze indywidualnego porozumienia biorąc pod uwagę rodzaj i zakres zleconej usługi.

II. Stawki opłat za ponowne wykorzystanie informacji, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, wynoszą w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celach niekomercyjnych o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym:
1. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub fotografii cyfrowej zapisane na nośniku cyfrowym CD/DVD – 5 zł (za 1 skan/fotografię)
2. w postaci papierowej:
a) za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:
– w formacie A4 – 1 zł,
– w formacie A3 – 2 zł,
b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego:
– w formacie A4 – 0,50 zł,
– w formacie A3 – 1 zł;
3. w postaci nagrania dźwięku lub obrazu na nośnik cyfrowy – 10 zł za każdy nośnik nagrania;
4. w sposób lub w postaci innych niż określone w pkt. 1-3 cena zostanie ustalona na drodze indywidualnego porozumienia biorąc pod uwagę rodzaj i zakres zleconej usługi.

Przez cel niekomercyjny rozumie się działalność inną niż działalność zarobkowa prowadzona na rzecz osób trzecich.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Muzeum uprawniony jest do udzielenia rabatu od cen określonych cennikiem, jednakże opłaty po udzielonym rabacie muszą pokrywać bezpośrednie koszty realizacji usługi. Za wyjątkowe przypadki uznaje się m.in. realizację celów charytatywnych, usługa dla organizacji non-profit oraz dla jednostek edukacyjnych do realizacji ich celów statutowych pod warunkiem, że podmioty te nie wykorzystują udostępnianych przedmiotów do celów prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zgodę na wykonanie usługi wyraża Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku na podstawie opinii kierownika danego działu Muzeum.
3. Realizacja usług winna uwzględniać wszelkie wymogi konserwatorskie oraz respektować warunki ochrony i bezpieczeństwa obiektów muzealnych.
4. Usługi nie objęte cennikiem realizowane są w formie odrębnej umowy-zlecenia.
5. Za wszelkie usługi świadczone na rzecz innych muzeów, Muzeum Wojska w Białymstoku – na zasadzie wzajemności – nie pobiera się opłat.
6. Nie pobiera się również opłat za ponowne wykorzystanie informacji od podmiotów zwolnionych z tych opłat na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.