Cennik opłat

CENNIK OPŁAT ZA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

1. Stawki opłat za ponowne wykorzystanie informacji wynoszą w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym:
1) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 40 zł za jednorazowe udostępnienie;
2) w postaci kopii (reprodukcji) cyfrowej – 60 zł za jeden nośnik cyfrowy, na którym zapisano skany;
3) w postaci fotografii:
a) za sztukę w formacie nie większym niż 50 x 60 cm – 55 zł,
b) za 1 m2 w formacie większym niż określony w lit. a – 170 zł;
4) w postaci papierowej:
a) za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:
– w formacie A4 – 10 zł,
– w formacie A3 – 20 zł,
b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego:
– w formacie A4 – 7 zł,
– w formacie A3 – 15 zł;
5) w postaci nagrania dźwięku lub obrazu na nośnik cyfrowy – 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;
6) w sposób lub w postaci innych niż określone w pkt 1–5 – 29 zł za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum.

2. Stawki opłat za ponowne wykorzystanie informacji, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, wynoszą w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celach niekomercyjnych o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym:
1) w postaci fotografii:
a) za sztukę w formacie nie większym niż 50 x 60 cm – 5 zł,
b) za 1 m2 w formacie większym niż określony w lit. a – 20 zł;
2) w postaci papierowej:
a) za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:
– w formacie A4 – 1 zł,
– w formacie A3 – 2 zł,
b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego:
– w formacie A4 – 0,50 zł,
– w formacie A3 – 1 zł;
3) w postaci nagrania dźwięku lub obrazu na nośnik cyfrowy – 10 zł za każdy nośnik nagrania.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Muzeum uprawniony jest do udzielenia rabatu od cen określonych cennikiem, jednakże opłaty po udzielonym rabacie muszą pokrywać bezpośrednie koszty realizacji usługi. Za wyjątkowe przypadki uznaje się m.in. realizację celów charytatywnych, usługa dla organizacji non-profit oraz dla jednostek edukacyjnych do realizacji ich celów statutowych pod warunkiem, że podmioty te nie wykorzystują udostępnianych przedmiotów do celów prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zgodę na wykonanie usługi wyraża Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku na podstawie opinii kierownika danego działu Muzeum.
3. Realizacja usług winna uwzględniać wszelkie wymogi konserwatorskie oraz respektować warunki ochrony i bezpieczeństwa obiektów muzealnych.
4. Usługi nie objęte cennikiem realizowane są w formie odrębnej umowy-zlecenia.
5. Za wszelkie usługi świadczone na rzecz innych muzeów, Muzeum Wojska w Białymstoku – na zasadzie wzajemności – nie pobiera się opłat.
6. Nie pobiera się również opłat za ponowne wykorzystanie informacji od podmiotów zwolnionych z tych opłat na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.