Ogłoszenie

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok

zatrudni osobę na podstawie umowy o pracę na zastępstwo na stanowisku
SPECJALISTA DS. EDUKACJI

Zadania na powierzonym stanowisku pracy:

1. Opracowywanie scenariuszy warsztatów edukacyjnych adresowanych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz prowadzenie tych zajęć.
2. Oprowadzanie grup zorganizowanych po wystawach stałych i czasowych.
3. Koordynacja projektów kulturalnych i edukacyjnych, adresowanych do różnych grup wiekowych.
4. Koordynacja projektów adresowanych do społeczności lokalnej.
5. Współpraca przy realizacji wystaw stałych i czasowych.
6. Nadzór nad ekspozycjami stałymi i czasowymi.
7. Planowanie budżetów, pozyskiwanie środków zewnętrznych.
8. Podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej.
9. Redagowanie tekstów i publikacji tematycznych.

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie licencjackie lub wyższe magisterskie humanistyczne, preferowane kierunki: historia, filologia polska, muzealnictwo ;
2. znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zapewniającym swobodną konwersację (preferowany język angielski lub rosyjski);
3. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą;
4. uprawnienia pedagogiczne;
5. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość;
6. przedsiębiorczość i duża samodzielność w działaniu;
7. biegła obsługa programów World, Excel oraz urządzeń biurowych;
8. kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Wojska w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na stanowisku Specjalisty ds. Edukacji.)

Wymagane oświadczenia:

Powyższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, lecz nie zawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 12.10.2018 r. na adres: rekrutacja@mwb.com.pl bądź osobiście do siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku mieszczącej się przy ul. Kilińskiego 7 w Białymstoku.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych, informujemy, iż:

a) Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą w: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 7.
b) Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@mwb.com.pl
c) Dane mogą być wykorzystane wyłącznie do celów przeprowadzenia rekrutacji na stanowisku SPECJALISTA DS. EDUKACJI.
d) Dane nie będą udostępnione innym podmiotom.
e) Dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
f) Udostępniającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
g) Dane będą przetwarzane do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. EDUKACJI i archiwizacji dokumentacji z procesu rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia rekrutacji.
h) Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne.
i) Dane nie zostaną użyte do profilowania osób.
j) Niepodanie danych spowoduje brak możliwości uczestniczenia w procesie prowadzonej rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. EDUKACJI.
k) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.