Ogłoszenie

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok

zatrudni osobę na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa na stanowisku
SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNO – FINANSOWYCH

Zadania na powierzonym stanowisku pracy:

1. Obsługa administracyjna Muzeum;
2. Współprowadzenie sekretariatu Muzeum (czynności kancelaryjne, obsługa gości, odbieranie telefonów, łączenie rozmów, przygotowanie i organizowanie delegacji służbowych itp.);
3. Przygotowania planów i sprawozdań we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
4. Przygotowywanie projektów pism, zarządzeń i innych dokumentów;
5. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe, urządzenia, środki czystości niezbędne do bieżącej działalności Muzeum;
6. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie licencjackie lub wyższe magisterskie, preferowane kierunki: administracja, prawo, zarządzanie lub pokrewne;
2. Wielozadaniowość;
3. Biegła obsługa programów Word, Excel oraz urządzeń biurowych;
4. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziana wiedza z zakresu zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. CV,
2. List motywacyjny.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH.

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja@mwb.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 7 w Białymstoku do dnia 15.07.2020 r. Niekompletne dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok,
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mwb.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Muzeum Wojska w Białymstoku,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH i archiwizacji dokumentacji z procesu rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A, C, F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Kodeksu Pracy,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia rekrutacji,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
9. zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.