Ogłoszenie

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok

zatrudni osobę na podstawie umowy o pracę na zastępstwo na stanowisku
SPECJALISTA DS. EDUKACJI

Zadania na powierzonym stanowisku pracy:
1. Opracowywanie scenariuszy warsztatów edukacyjnych adresowanych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz prowadzenie tych zajęć.
2. Oprowadzanie grup zorganizowanych po wystawach stałych i czasowych.
3. Koordynacja projektów kulturalnych i edukacyjnych, adresowanych do różnych grup wiekowych.
4. Koordynacja projektów adresowanych do społeczności lokalnej.
5. Współpraca przy realizacji wystaw stałych i czasowych.
6. Nadzór nad ekspozycjami stałymi i czasowymi.
7. Podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej.
8. Redagowanie tekstów i publikacji tematycznych.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie licencjackie lub wyższe magisterskie humanistyczne, preferowane kierunki: historia, filologia polska, muzealnictwo,
2. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą;
3. uprawnienia pedagogiczne;
4. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość;
5. przedsiębiorczość i duża samodzielność w działaniu;
6. biegła obsługa programów World, Excel oraz urządzeń biurowych;
7. kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. Życiorys (imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, tel. kontaktowy),
2. List motywacyjny,
3. Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, lecz nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Wojska w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na stanowisku Specjalisty ds. Edukacji.”

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 11.12.2018 r. na adres: rekrutacja@mwb.com.pl bądź osobiście do siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku mieszczącej się przy ul. Kilińskiego 7 w Białymstoku.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych, informujemy, że:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok,
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mwb.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Muzeum Wojska w Białymstoku
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. EDUKACJI – podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. EDUKACJI i archiwizacji dokumentacji z procesu rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia rekrutacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię)
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
10. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
11. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości uczestniczenia w procesie prowadzonej rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. EDUKACJI.