Ogłoszenie

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok

zatrudni osobę na podstawie umowy o pracę na pełny etat na czas zastępstwa na stanowisku
SPECJALISTY DS. EDUKACJI

Główne obowiązki specjalisty ds. edukacji:
1. Opracowywanie scenariuszy warsztatów edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie zajęć wg scenariusza,
2. Koordynacja projektów kulturalnych i edukacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych,
3. Koordynacja projektów adresowanych do społeczności lokalnej,
4. Organizacja i koordynacja imprez plenerowych,
5. Prowadzenie sprzedaży (kasjer),
6. Obsługa i pomoc interesantom,
7. Nadzór nad ekspozycjami stałymi i czasowymi oraz utrzymanie porządku na salach wystawowych,
8. Dyżury na salach wystawowych,
9. Współpraca przy planowaniu budżetu,
10. Pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych,
11. Podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie licencjackie lub magisterskie (preferowane kierunki: pedagogiczne lub historyczne),
2. Duża samodzielność w działaniu i kreatywność,
3. Otwartość i uprzejmość,
4. Umiejętność pracy w zespole,
5. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi,
6. Biegła obsługa programów Word, Excel oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość języków obcych, mile widziana znajomość języka ukraińskiego,
2. Uprawnienia pedagogiczne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. Życiorys (CV) powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1162), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe : nr telefonu lub adres e-mail);
2. List motywacyjny;
3. Podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacjido pobrania

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja@mwb.com.pl bądź osobiście do siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku mieszczącej się przy ul. Kilińskiego 7 (sekretariat, II piętro) w Białymstoku do dnia 24.04.2022 r. Niekompletne dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok,
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mwb.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Muzeum Wojska w Białymstoku
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. działalności podstawowej i archiwizacji dokumentacji z procesu rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia rekrutacji.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
1) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
2) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
9. zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu