Ogłoszenie

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok

zatrudni osobę na podstawie umowy o pracę na pełny etat na stanowisku
SPECJALISTY DS. EDUKACJI

 

Główne obowiązki specjalisty ds. edukacji:
1. Opracowywanie scenariuszy warsztatów edukacyjnych adresowanych do dzieci; młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie tych zajęć,
2. Koordynacja projektów kulturalnych i edukacyjnych; adresowanych do różnych grup wiekowych,
3. Koordynacja projektów adresowanych do społeczności lokalnej;
4. Pomoc interesantom;
5. Prowadzenie sprzedaży(kasjer),
6. Organizowanie i nadzór nad współpracą z organizacjami NGO w szczególności działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z wolontariuszami,
7. Nadzór nad ekspozycjami stałymi i czasowymi,
8. Planowanie budżetów, pozyskiwanie środków zewnętrznych,
9. Podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz redagowanie tekstów i publikacji tematycznych.

Wymagania niezbędne:
1. Minimum trzy lata udokumentowanej pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,
2. Odpowiedzialność i skrupulatność;
3. Otwartość i uprzejmość;
4. Wykształcenie pedagogiczne

Mile widziany będzie ukończony kurs przygotowujący do pracy z dziećmi z różnymi stopniami niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. Życiorys (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, inne kwalifikacje zawodowe);
2. List motywacyjny.

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja@mwb.com.pl bądź osobiście do siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku mieszczącej się przy ul. Kilińskiego 7 w Białymstoku do dnia 23.09.2021 r. Niekompletne dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mwb.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Muzeum Wojska w Białymstoku.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. działalności podstawowej i archiwizacji dokumentacji z procesu rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia rekrutacji.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
9. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.