Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla rozwoju województwa podlaskiego

Muzeum Wojska w Białymstoku realizuje projekt pn. „Rozwój potencjału i atrakcyjności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, zróżnicowanie aranżacji wystaw oraz budowę portalu”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

Celem Muzeum Wojska w Białymstoku jest zmiana wizerunku kojarzonego z pasywną formą gromadzenia zbiorów na instytucję kreatywną, która na Podlasiu stymulować będzie tworzenie nowych form kultury i nauki, łącząc edukację i rozrywkę oraz stymulując rozwój turystyki kulturowej i naukowej. Realizacja projektu pozwoli na zachowanie i wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu, zwiększenie znaczenie kultury oraz wzrost oddziaływania kultury na edukację mieszkańców regionu.

Przedsięwzięcie ma na celu:

– podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej, a zatem poprzez zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do nowoczesnej oferty kulturalnej, innowacyjnych przedsięwzięć wystawienniczych, a tym samym poprzez stworzenie atrakcyjnego produktu kulturowo – turystycznego, napędzającego i stymulującego rozwój turystyki i związanej z tą dziedziną gospodarki – lokalnej przedsiębiorczości;
– zachowanie zasobów dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu poprzez wsparcie instytucji zajmujących się kulturą i sztuką, co w tym przypadku się dokona za sprawą zakupy nowych eksponatów, digitalizacji i cyfryzacji zbiorów, a także dzięki wprowadzeniu nowoczesnych form ochrony i prezentacji dziedzictwa kulturowego, takich jak elektroniczne systemy wizualizacji, czy portal internetowy.

Przedmiotem projektu jest, zakup eksponatów, sprzętu multimedialnego, kiosków multimedialnych, kiosków multimedialnych 3d, sprzętu do audiodeksrypcji i napisanie konwentów, wykonanie komputerowej sieci wewnętrznej, oraz portalu internetowego Sybir.com.pl. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone także działania edukacyjne, promocyjne oraz szkolenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 1,172 mln pln, w tym dofinansowanie ze środków EFRR stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

Wszystkie działania w projekcie zaplanowano w okresie październik 2012 — sierpień 2014 r.
Realizacja projektu pozwoli na zachowanie i wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu, zwiększenie znaczenie kultury oraz wzrost oddziaływania kultury na edukację mieszkańców regionu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.