Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum Wojska w Białymstoku

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (zwanym jako: RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok, NIP: 5421290558, REGON: 00067116

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możne się skontaktować poprzez e-mail: iod@mwb.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Muzeum Wojska w Białymstoku.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji statutowych działań Muzeum Wojska w Białymstoku jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U.2012, poz. 987) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012, poz. 406) – (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,). Ponadto przetwarzanie może odbywać się dodatkowo na podstawie:
A. dla potrzeb rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
B. zawierania i wykonywania umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
C. realizacja działalności edukacyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
D. realizacja działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
E. w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
F. w celach nawiązania kontaktu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
G. w celach informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
H. w celach realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
I. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem badań naukowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
J. w celach dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
K. w celach związanych z przeprowadzeniem uroczystości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
L. w celach realizacji zadań związanych z wizerunkiem Muzeum Wojska w Białymstoku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
M. w celach rezerwacji biletów wstępu do Muzeum Wojska w Białymstoku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być wszystkie podmioty powiązane z Administratorem w celu wypełniania obowiązków oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.

5. Dane osobowe zebrane przez Muzeum nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

6. Dane osobowe przetwarzane są przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel, jakim jest prowadzenie działalności statutowej w oparciu o przepisy ustawy. W niektórych przypadkach, w tym zwłaszcza gdy przetwarzanie wynikać będzie z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego zwłaszcza w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 2012, poz. 987) oraz ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406) – (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), dane nie będą mogły podlegać usunięciu lub zniszczeniu oraz przenoszeniu. W niektórych przypadkach, o ile będzie to dopuszczalne przez przepisy regulujące działalność statutową Muzeum, okres przetwarzania danych osobowych będzie zgodny z okresem obowiązywania umowy bądź udzielenia zgody na przetwarzanie danych oraz z okresem dochodzenia roszczeń z tego tytułu lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-22 RODO) w związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:
A. prawo do informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo dostępu do nich,
B. prawo do sprostowania danych,
C. prawo do ograniczenia przetwarzania,
D. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
E. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO

8. Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.

9. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.