„Enigma- znaczy tajemnica”, 2006

Spis treści:
Marek Rutkowski- Wyprawy agentów Michała Czajkowskiego- zwierzchnika konstantynopolitańskiej agencji hotelu Lambert – na Kaukaz z lat czterdziestych dziewiętnastego wieku
Piotr Mikietyński – Służba wywiadowczo-informacyjna środowiska Legionów Polskich w okresie I wojny światowej
Andrzej Misiuk – Proces kształtowania się Służb Specjalnych w Polsce w latach 1918-1922
Zdzisław Cutter, Marek Katolik – Kierownictwo polityczno-wojskowe Związku Sowieckiego w ocenach Oddziału II SG WP przełomu lat dwudziestych i trzydziestych
Marek Gajewski – Przemiany organizacyjne i walki Białostockiej Policji z przestępczością antypaństwową w latach 1919-1926
Jerzy Prochwicz- Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-1939
Robert Majzner – Działalność wywiadowcza attachatu berlińskiego 1928-1939
Eriks Jekabsons – Zarys współpracy łotewskiego i polskiego wojskowego wywiadu 1919-1939
Tadeusz Krząstek – Rozpoznanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego przez Oddział II Sztabu Głównego przed 1939r.
Andrzej Pepłoński – Organizacja i działalność Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza (1939-1945)
Tadeusz Dubicki – Współpraca wywiadu polskiego (Ekspozytury „R”) w Rumunii z Brytyjczykami na terenie Rumunii w latach II wojny światowej
Zenon Kachnicz – Szyfry w materiałach szkoleniowych, dla celów konspiracji polskiego podziemia w okresie II wojny światowej
Andrzej Suchcitz – Dokumentacja polskiego wywiadu w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie
Kazimierz Litwiejko – Wywiad Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych na Białostocczyźnie w okresie okupacji niemieckiej
Krzysztof Filipow – Mjr dypl. Piotr (Petro) Djaczenko – kariera wojskowa szpiega Abwehry