Zasady etyki publikacyjnej

Informacja o stosowaniu przez redakcję „Studiów z Dziejów Wojskowości” zasad etyki publikacyjnych zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE)

 1. Polityka redakcyjna
  • Stosowana polityka redakcyjna jest niezależna w stosunku do właściciela i wydawcy – Muzeum Wojska w Białymstoku.
  • Decyzje o przyjęciu materiału do prac redakcyjno-recenzyjnych są podejmowane przez Kolegium redakcyjne. Zasady kwalifikowania artykułów do druku są transparentne.
  • Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu artykułu do prac redakcyjno-recenzyjnych lub jego odrzuceniu Kolegium redakcyjne bierze pod uwagę tematykę, oryginalność oraz znaczenie i przydatność dla odbiorców czasopisma, bez ingerencji właściciela i wydawcy.
  • Redakcja stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych.
  • Stosowane są procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych artykułów.
  • Względy komercyjne nie mają wpływu na decyzje redakcyjne, podejmowane przez Kolegium redakcyjne.
  • Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

 

 1. Powinności autorów
  • Artykuły powinny zawierać wkład własny autora w daną dziedzinę wiedzy i stanowisko autora w odniesieniu do poruszanych problemów.
  • Autor (lub autorzy) składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami.
  • Redakcja przeciwdziała zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”.
  • Autor odpowiada za prawdziwość danych zamieszczonych dane w artykule, i że nie stanowią plagiatu. W przypadku błędów jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych danych oraz korekty błędów.

 

 1. Zasady recenzowania tekstów
  • Artykuły i glosy przesłane do publikacji w „Studiach z Dziejów Wojskowości” podlegają dwustopniowej procedurze recenzowania.
  • W pierwszej kolejności sporządza się recenzję wewnętrzną w gronie Rady Naukowej Studiów z Dziejów Wojskowości w ścisłej współpracy z Kolegium redakcyjnym czasopisma, dopuszczającą dany tekst do dalszych prac redakcyjno-recenzyjnych, lub wykluczającą go. W przypadku, gdy recenzja wewnętrzna jest pozytywna, tekst zostaje zakwalifikowany do dalszego procedowania. Jeżeli recenzja wewnętrzna jest negatywna, autor jest informowany o odmowie publikacji oraz powodach takiej decyzji.
  • W odniesieniu do każdego tekstu, który przeszedł etap recenzji wewnętrznej, recenzję zewnętrzną sporządza niezależnie od siebie dwóch recenzentów w systemie double blind review. W przypadku gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, Kolegium redakcyjne powołuje trzeciego recenzenta, którego opinia decyduje o dalszym losie artykułu.
  • Recenzentów zewnętrznych wyznacza się z listy recenzentów. Lista recenzentów – ekspertów i autorytetów w określonych dziedzinach nauki, zapewniających niezbędną wiedzę do przeprowadzenia rzetelnej oceny danego artykułu – jest zamieszczona na stronie internetowej (zakładka „Lista recenzentów” w menu głównym) oraz w papierowej wersji czasopisma. Jest aktualizowana stosownie do potrzeb.
  • Zasady recenzowania są zamieszczone na witrynie wraz z arkuszem recenzyjnym (procedura recenzowania).
  • Redakcja przekazuje artykuł do recenzenta (po usunięciu wszelkich informacji o tożsamości autora) w zaufaniu, że nie wykorzysta go on do celów osobistych.
  • Zrecenzowany tekst wraz kwestionariuszami recenzentów, po usunięciu wszelkich informacji o tożsamości recenzentów, trafia do autora/autorów. Wymaga się, aby ewentualne uwagi recenzentów zostały uwzględnione przez autorów pod sankcją odrzucenia artykułu, bądź rzetelnej argumentacji, wyjaśniającej odrzucenie uwag recenzentów.
  • Recenzenci proszeni są o ujawnianie ew. plagiatów, błędów, manipulacji danymi, źródłami itp. uchybień. Recenzenci oceniając artykuł są zobowiązani do położenia nacisku na rzetelność treści oraz oryginalność i przydatność tekstów dla nauki w duchu sprawiedliwości, obiektywizmu, rzetelności i konstruktywnej krytyki.
  • Redakcja zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

 

 1. Obowiązki Kolegium Redakcyjnego
  • Członkowie Kolegium Redakcyjnego są specjalistami (naukowcami lub praktykami) w dziedzinie zgodnej z profilem „Studiów z Dziejów Wojskowości”.
  • Powinni dbać o rozwój „Studiów z Dziejów Wojskowości” oraz jego wysoką jakość merytoryczną i edytorską.
  • Do zadań członków Kolegium Redakcyjnego należy także poszukiwanie najlepszych autorów i recenzentów oraz odpowiedni dobór tematów.
  • Członkowie Kolegium Redakcyjnego dążą do zaspokojenia oczekiwań czytelników i autorów, promują wolność wypowiedzi, wykluczają korzyści biznesowe mogące naruszać normy etyczne.
  • Członkowie Kolegium Redakcyjnego odpowiadają za przyjęcie do druku bądź odrzucenie artykułu. Akceptują wyłącznie teksty co do których mają pewność, że zawierają rzetelne, prawdziwe wyniki badań oraz informacje oparte na wiarygodnych źródłach. Dokładają wszelkich starań w celu wykrywania plagiatów i wspierają autorów, których prawa autorskie zostały naruszone, stosując odpowiednie środki w stosunku do nieuczciwych autorów, np. usunięcie artykułu z witryny itp. Starają się nie dopuszczać do konfliktu interesów w odniesieniu do odrzucanych lub akceptowanych artykułów.
  • Obowiązkiem Kolegium redakcyjnego i Wydawcy jest ochrona danych osobowych.
  • Kolegium redakcyjne ma obowiązek podjąć działania, polegające nie tylko na odrzuceniu artykułu w przypadku podejrzenia, że artykuł jest plagiatem. Obowiązek ten obejmuje zarówno opublikowane, jak i niepublikowane materiały. Jeśli odpowiedź osoby podejrzanej o plagiat nie jest satysfakcjonująca, zwraca się do stosownych instytucji o zbadanie sprawy.

 

 1. Etyka wydawnicza i własność intelektualna
  • Kolegium redakcyjne monitoruje przestrzeganie Kodeksu Etyki Publikacyjnej przez autorów, recenzentów i członków Kolegium redakcyjnego z zachowaniem norm etycznych i intelektualnych.
  • Zachowana jest integralność zapisów naukowych i standardów edytorskich.
  • W przypadku zauważenia nieścisłości lub błędnych stwierdzeń w opublikowanym materiale Kolegium redakcyjne publikuje odpowiednio wyeksponowane wyjaśnienia, sprostowania, przeprosiny, jeśli jest to potrzebne.
  • Kolegium redakcyjne używa wszelkich możliwych środków do wykrywania i dokumentowania plagiatów i wszelkich form nierzetelności naukowej.