Dla autorów

Artykuł przeznaczony do publikacji w „Studiach z Dziejów Wojskowości” powinien wnosić oryginalne treści do omawianej dziedziny i przedstawiać aktualny stan wiedzy. Redakcja przyjmuje do publikacji także opracowania o charakterze  monograficznym lub przeglądowym, polemiki, glosy i komentarze.

Autor podpisuje oświadczenie, że zapoznał się i przyjął zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej. Są one zamieszczone na stronie „Studiów z Dziejów Wojskowości” w zakładce „Zasady etyki publikacyjnej”. Tym samym wyraża zgodę na skierowanie artykułu do obowiązującej w czasopiśmie dwustopniowej procedury recenzyjnej, opisanej w zakładce „Procedura recenzowania”.

Wymagane jest również podpisanie oświadczenia, że artykuł jest utworem oryginalnym, nie narusza praw autorskich osób trzecich i złożony został wyłącznie w redakcji „Studiów z Dziejów Wojskowości”. Kolegium redakcyjne czasopisma uznaje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” stanowią przejawy łamania rzetelności naukowej. Pragnąc uniknąć nieporozumień na tym tle, redakcja oczekuje ujawnienia wkładu w powstanie publikacji wszystkich osób poza oficjalnym autorem/autorką (autorstwo koncepcji, założeń, metod, dobór bibliografii i przykładów itp.). W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji tekstów i złożenie przez nich w/w oświadczenia.

Kolegium redakcyjne stosuje wszelkie dostępne środku w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom, publikacji fałszywych danych i wspierają autorów, których prawa autorskie zostały naruszone, stosując odpowiednie środki w stosunku do nieuczciwych autorów. Kolegium dokłada starań, by nie dopuszczać do konfliktu interesów w odniesieniu do odrzucanych lub akceptowanych artykułów. Zapewnia również monitorowanie Kodeksu Etyki Publikacyjnej przez autorów, recenzentów i członków Kolegium redakcyjnego z zachowaniem norm etycznych i intelektualnych. Wszelkie wykryte przypadki powyższych, nagannych zjawisk będą po udokumentowaniu stanowczo piętnowane jako przejawy naruszania zasad etyki przyjętych w świecie nauki.

 

Artykuły do kolejnego tomu czasopisma należy przesyłać na adres:
obhw@mwb.com.pl

 

Pliki do pobrania:

Instrukcja wydawnicza

Umowa licencyjna

Oświadczenie autora