Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w „Studia z dziejów Wojskowości” jest zgodna z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej.

Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie teksty nadesłane przez autorów. Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się przyjętej w czasopiśmie procedurze recenzyjnej. Po wstępnej ocenie formalnej (recenzji wewnętrznej), dokonanej przez Radę Naukową „Studiów z Dziejów Wojskowości” w ścisłej współpracy z Kolegium redakcyjnym, artykuł zostanie recenzowany przez dwóch niezależnych od siebie, zewnętrznych recenzentów, których lista jest publikowana na stronie czasopisma i w każdym tomie rocznika. 100% recenzentów oceniających publikacje  stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami Rady Naukowej „Studiów z Dziejów Wojskowości”, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma.

Przyjmujemy zasadę double-blind review process, co oznacza, że tożsamość autorów nie będzie znana recenzentom i odwrotnie, z zachowaniem zasady pełnej poufności. Gdyby procedura ta okazała się niemożliwa do spełnienia, recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji).

Recenzja ma formę pisemną, zawierającą m.in. jednoznaczny wniosek recenzenta, informująca o jednej z trzech dróg postępowania:

  1. a) zakwalifikowaniu artykułu do publikacji,
  2. b) konieczności uwzględnienia poprawek lub uzupełnień przed publikacją (w tym przypadku autor/autorka nanosi poprawki i odsyła tekst do redakcji),
  3. c) odrzuceniu artykułu.

W przypadku, gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, Kolegium redakcyjne powołuje trzeciego recenzenta zewnętrznego, którego opinia decyduje o dalszym losie artykułu. W przypadku zasugerowania przez recenzentów i redaktorów poprawek warunkiem publikacji jest ustosunkowanie się do nich przez autora. Poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji. W przypadku odrzucenia uwag recenzentów wymaga się pisemnej argumentacji autora/autorów, po czym Kolegium redakcyjne podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku i informuje o tym autora.

 

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane.

Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzyjny są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma www.mwb.com.pl/studia

 

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz recenzyjny