tragiczny finał

Pokojową pracę policji na posterunkach i komisariatach województwa białostockiego przerwało wydane 29 VIII 1939 r. zarządzenie Komendy Głównej PP o wykonaniu natychmiastowej mobilizacji kadry policyjnej tego okręgu. Formowanie oddziałów odbywało się na wzór wojskowy poprzez wcielenie w ich szeregi starszych wiekiem oficerów i szeregowych rezerwy. Jednocześnie wzmocniono obsadę liczebną posterunków, a część nowoutworzonych jednostek użyto do ochrony strategicznie ważnych odcinków linii kolejowych, szlaków komunikacyjnych i obiektów wojskowych. Podjęto również na szeroką skalę działania w celu czasowego internowania podejrzanych o szpiegostwo i dywersję przedstawicieli mniejszości niemieckiej. Nie dały jednak one spodziewanych rezultatów, bowiem rozpoczęta akcja represyjna w stosunku do tej grupy ludności była w tym momencie już znacznie spóźnioną.

Z chwilą wybuchu wojny w dniu 1 IX 1939 r. białostocka policja miejska w sile jednego batalionu została zmobilizowana i czekała na rozkazy miejscowego wojewody. W terenie podobne działania mobilizacyjne przeprowadziły wszystkie komendy powiatowe, pełniąc nadal swymi posterunkami służbę bezpieczeństwa. Na mocy rozporządzeń wcielających policję w skład sił zbrojnych jej organa otrzymały odpowiednie uprawnienia żandarmerii wojskowej. W jednym z ostatnich rozkazów Komendy Wojewódzkiej PP w Białymstoku podinspektor Kazimierz Ziołowski nakazał swym podkomendnym szczegółowe kontrolowanie wałęsających się po mieście żołnierzy, których należało wylegitymować, a podejrzanych o dywersję i szpiegostwo bezzwłocznie aresztować. Polecał jednocześnie poszczególnym komendantom powiatowym troskliwie opiekowanie się przydzielonymi rezerwistami, rozlokowanymi małymi oddziałami na terenie województwa.

Pogarszająca się coraz bardziej sytuacja na froncie wymusiła niejako konieczną ewakuację urzędów administracji państwowej i jednostek PP na wschód. Ostatecznie w nocy z 10 na 11 IX batalion białostockiej policji opuścił miasto i szosą przez Wołkowysk skierował się w stronę Lidy. W pobliżu tej miejscowości większość policjantów została otoczona przez oddziały wkraczającej od wschodu Armii Czerwonej, trafiając w ten sposób do sowieckiej niewoli. Bliżej nieokreślona część policji białostockiego okręgu przekroczyła granicę z Litwą i tam została internowana. Bohaterską walkę z czołowymi oddziałami sowieckimi podjęła za to załoga policyjna Grodna, kierowana przez nadkomisarza Nagórskiego. W obronie ul. Jerozolimskiej oraz budynków komendy powiatowej i miejscowego urzędu śledczego poległo kilkudziesięciu policjantów.

Zajęcie Białostocczyzny przez Armię Czerwoną spowodowało natychmiastowe wchłonięcie tego obszaru w skład sowieckiego imperium. Po zainstalowaniu się pierwszych struktur nowej administracji terenowej jednostki NKWD rozpoczęły akcję oczyszczania obszaru z elementów nieprzyjaznych władzy radzieckiej tj. byłych wojskowych, leśników, policjantów. Na podstawie posiadanej przez nich dokumentacji i rozlicznych donosów wielu funkcjonariuszy PP pow. bielskiego, białostockiego, suwalskiego i sokólskiego zostało aresztowanych i osadzonych w białostockim więzieniu. Na mocy wyroków wywieziono ich potem w głąb Rosji bądź umyślnie likwidowano w czasie transportu. Tylko nielicznym udało się wyjść cało z tej opresji.

Duża liczba policjantów z terenu woj. białostockiego znalazła się również na liście jeńców polskich osadzonych w obozie Ostaszkowie nad jeziorem Seliger. Decyzja o masowej likwidacji więźniów zapadła na początku marca 1940  r. i zakończona została ostatecznie 19 V 1940 r. Barbarzyńskiego mordu dokonywano w więzieniu obwodowym w Kalininie. Ciała rozstrzeliwanych pistoletowym strzałem w tył głowy przewożono następnie w rejon osady Miednoje, gdzie wrzucano je do przygotowywanych wcześniej dołów. Po ich zasypaniu, dla zamaskowania śladów popełnionej zbrodni, posadzono w tym miejscu młody las. Do ostatnich chwil funkcjonowania obozu przebywało w nim wielu oficerów, którzy w okresie międzywojennym pełnili kierownicze funkcje w białostockiej policji. W zbiorowych mogiłach Miednoje, razem niższymi funkcjonariuszami PP V okręgu, pochowani zostali: podinspektor Franciszek Hilary Nowak, nadkomisarze – Stanisław Falsenhart-Skalski, Julian Radoniewicz i Jan Kazimierz Szafrański; komisarze – Józef Zalewski, Bolesław Bartoszewicz, Władysław Chmura i Piotr Jurczak; podkomisarze – Jan Balcer, Ignacy Miński, Teofil Petri, Józef Tomiak i Wacław Unger oraz aspirant – Jan Bagiński. Podobny los nie spotkał jedynie tych, którzy ewakuowali się tragicznego września na Litwę. Jednak i tam nie mogli się cieszyć zbyt długo przysłowiową wolnością. Po terytorialnej aneksji Litwy przez ZSRS w 1940 r. wszyscy internowani znaleźli się w rękach oprawców NKWD. Wielu z nich nie przeżyło późniejszych trudów katorżniczej pracy w sowieckich łagrach i do dziś ich bezimienne groby pozostają rozsiane po całym terytorium sowieckiego państwa. Tym co się udało opuścili komunistyczny raj wraz z ewakuowaną na Bliski Wschód Armią Polską gen. Władysława Andersa. W ten sposób życie swe uratowała jedynie garstka byłych funkcjonariuszy V białostockiego okręgu PP.

 

JEŃCY OBOZU W OSTASZKOWIE ZAMORDOWANI WIOSNĄ 1940 R. PRZEZ SOWIECKIE NKWD I POCHOWANI NA POLSKIM CMENTARZU WOJENNYM W MIEDNOJE

1. Przodownik ADAMSKI MICHAŁ (1889-1940) – Wydział Śledczy w Białymstoku

2. St. przodownik AMSZEJ ANTONI – Komenda Wojewódzka PP w Białymstoku

3. St. posterunkowy APOZNAŃSKI WŁADYSŁAW (1886-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

4. Przodownik ARCISZEWSKI FRANCISZEK (1881-1940) – I Komisariat PP w Grodnie

5. Przodownik ARCISZEWSKI JAN (1894-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

6. Posterunkowy BACKIEL STANISŁAW (1910-1940)

7. Przodownik BAGIŃSKI JAN (1902-1940) – Urząd Śledczy w Białymstoku

8. Podkomisarz BALCER JAN (1905-1940) – zastępca kierownika Wydziału Śledczego w Białymstoku

9. BAŃKOWSKI ALEKSANDER (1899-1940) – Komenda Wojewódzka PP w Białymstoku

10. St. posterunkowy BARANOWSKI STANISŁAW (1900-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

11. Komisarz BARTOSZEWICZ BOLESŁAW (1893-1940) – b. komendant powiatowy PP w Sokółce

12. Posterunkowy BERNACKI BOLESŁAW (1895-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

13. Posterunkowy BIAŁKOWSKI JÓZEF ( 1897-1940) – II Komisariat PP w Białymstoku

14. Przodownik BIELECKI JAN (1893-1940) – Posterunek PP w Jedwabnem

15. Posterunkowy BOBEK JÓZEF (1912-1940) – Posterunek PP w Andrzejewie

16. Przodownik BOSSY PIOTR ( 1901-1940) – Posterunek PP w Ostrowi Mazowieckiej

17. St. posterunkowy BRANICKI SEWERYN (1890-1940) – IV Komisariat PP w Białymstoku

18. Posterunkowy BROŻEK WŁADYSŁAW (1911-1940) – Posterunek PP w Wasilkowie

19. St. posterunkowy BRYCKI STANISŁAW (1898-1940) – Posterunek PP w Surażu

20. Posterunkowy BUCZEK JÓZEF (1904-1940) – Oddział Konny PP m. Białegostoku

21. St. posterunkowy BUDKOWSKI JAN (1894-1940) – Posterunek PP w Ostrowi Mazowieckiej

22. Przodownik CEGLAREK JAN (1893-1940) – policja miasta Białegostoku

23. Posterunkowy CEL JAN (1913-1940) – policja miasta Białegostoku

24. Komisarz CHMURA WŁADYSŁAW PIOTR (1895-1940) – b. komendant powiatowy PP w Wołkowysku

25. Posterunkowy CHOMONTOWSKI BOLESŁAW (1888-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

26. Przodownik CHWIEDŹKO WIKTOR (1897-1940) – policja miasta Białegostoku

27. St. posterunkowy CIESIELSKI JAN (1888-1940) – Posterunek PP w Kobylinie

28. St. posterunkowy CZARKOWSKI JÓZEF (1888-1940) – Posterunek PP w Wasilkowie

29. Przodownik CZEREPIŃSKI EDWARD (1899-1940) – Wydział Śledczy w Białymstoku

30. Przodownik CZUMAKOW-CZUMAKOWSKI PAWEŁ (1895-1940) – I Komisariat PP w Grodnie

31. CZUSZEL KAZIMIERZ (1894-1940) – policja miasta Grodna

32. Posterunkowy CZYJAK JAN (1913-1940) – Posterunek PP w Andrzejewie

33. Posterunkowy DĄBKOWSKI WŁADYSŁAW (1891-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

34. Posterunkowy DENSZYN CYRYL (1901-1940) – policja miasta Grodno

35. St. posterunkowy DERECZYK WŁODZIMIERZ – Komenda Powiatowa PP w Sokółce

36. Przodownik DOBROWOLSKI ANTONI (1897-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

37. Posterunkowy DOMAŃSKI KAZIMIERZ (1899-1940) – policja miasta Białegostoku

38. Posterunkowy DOMINIK JOZEF (1915-1940) – Posterunek PP w Goniądzu

39. St. przodownik DRUSZCZ ANTONI (1889-1940) – komendant Oddziału Konnego PP m. Białegostoku

40. Posterunkowy DUDAŁA STEFAN (1910-1940) – Posterunek PP w Nurze

41. Posterunkowy DWORAK ALEKSY (1903-1940) – policja miasta Białegostoku

42. Posterunkowy GAJ JÓZEF (1912-1940) – policja miasta Białegostoku

43. St. posterunkowy GELENEK ROBERT (1899-1940) – Kompania „I” Rezerwy Policyjnej w Białymstoku

44. St. posterunkowy GARNCARZ WŁADYSŁAW (1899-1940) – policja miasta Białegostoku

45. Posterunkowy GIEREJ FRANCISZEK (1893-1940) – policja powiatu białostockiego

46. Przodownik GŁÓWKA JOZEF (1904-1940) – I Komisariat PP w Białymstoku

47. Przodownik GORELIK PIOTR (1894-1940) – policja miasta Białegostoku

48. Przodownik GRABDA JAN (1900-1940) – IV Komisariat PP w Białymstoku

49. Posterunkowy GRADUSZEWSKI FERDYNAND (1909-1940) – policja woj. białostockiego

50. Przodownik GRÓDECKI SZCZEPAN (1900-1940) – IV Komisariat PP w Białymstoku

51. St. posterunkowy GRUSZEWSKI FRANCISZEK (1900-1940) – Kompania „I” Rezerwy Policyjnej w Białymstoku

52. Posterunkowy GRYC JAN (1906-1940) – policja woj. białostockiego

53. Posterunkowy GRYGORCZYK WACŁAW (1901-1940) – Posterunek PP w Myszyńcu

54. Posterunkowy GRZECHNIK STANISŁAW (1905-1940) – Wydział Śledczy PP w Białymstoku

55. Posterunkowy GUTOWSKI PIOTR (1900-1940) – policja miasta Białegostoku

56. Podkomisarz HASS WŁADYSŁAW JAN (1909-1940) – kierownik I Komisariatu PP w Białymstoku

57. Posterunkowy HADZIŃSKI MARCELI (1913-1940) – Posterunek PP w Rajgrodzie

58. St. posterunkowy HIŻYCKI EDWARD (1901-1940) – II Komisariat PP w Białymstoku

59. St. posterunkowy HORONOWICZ BRONISŁAW (1906-1940) – Wydział Śledczy w Białymstoku

60. Posterunkowy IDZIKOWSKI ARKADIUSZ JÓZEF (1912-1940) – Posterunek PP w Surażu

61. St. posterunkowy JARKA STANISŁAW (1902-1940) – policja miasta Białegostoku

62. Posterunkowy JĘDZRZEJCZYK ANTONI (1891-1940) – Posterunek PP w Marcinkańcach

63. St. posterunkowy JÓŹWIAK JAN (1899-1940) – II Komisariat PP w Białymstoku

64. Komisarz JURCZAK PIOTR (1896-1940) – b. kierownik I i II Komisariatu PP w Białymstoku

65. Posterunkowy KABACIŃSKI FELIKS (1899-1940) – policja miasta Białegostoku

66. St. posterunkowy KALINOWSKI STANISŁAW (1899-1940) – I Komisariat PP w Białymstoku

67. Posterunkowy KALKO JAN (1889-1940) – policja miasta Białegostoku

68. Posterunkowy KAŁUŻNY WŁADYSŁAW (1912-1940) – Posterunek PP w Supraślu

69. St. posterunkowy KAPELEWSKI MARIAN (1897-1940) – Posterunek PP w Grajewie

70. St. posterunkowy KARBOWSKI FRANCISZEK (1896-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

71. Posterunkowy KARPIŃSKI WACŁAW (1892-1940) – Posterunek Kolejowy PP w Białymstoku

72. St. przodownik KARWOWSKI ALEKSANDER (1895-1940) – I Komisariat PP w Białymstoku

73. St. posterunkowy KAZIMIERZAK JÓZEF (1898-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

74. Posterunkowy KISIEL WŁODZIMIERZ (1908-1940) – policja miasta Białegostoku

75. St. posterunkowy KITLAS STANISŁAW (1899-1940) – Wydział Śledczy w Białymstoku

76. St. posterunkowy KOCHANIAK LUDWIK (1897-1940) – policja miasta Białegostoku

77. St. posterunkowy KONDRACKI STEFAN (1881-1940) – policja miasta Białegostoku

78. Przodownik KOROLCZUK ALEKSANDER (1897-1940) – policja miasta Białegostoku

79. St. posterunkowy KORZECKI STEFAN (1905-1940) – Posterunek PP w Supraślu

80. St. posterunkowy KOŚNIK STANISŁAW (1901-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

81. Przodownik KOWALEWSKI TADEUSZ (1906-1940) – Posterunek PP w Marcinkańcach

82. St. przodownik KÖNIG ADAM (1898-1940) – komendant Posterunku PP w Marcinkańcach

83. Posterunkowy KRAKOWSKI KAZIMIERZ (1913-1940) – Posterunek PP w Bielsku Podlaskim

84. St. posterunkowy KRZEMIŃSKI FRANCISZEK (1890-1940) – Komenda Powiatowa PP w Łomży

85. St. posterunkowy KUCZYŃSKI KAZIMIERZ (1884-1940) – IV Komisariat PP w Białymstoku

86. St. posterunkowy KULESZA FRANCISZEK (1898-1940) – Komenda Powiatowa PP w Ostrowi Mazowieckiej

87. Posterunkowy KURKOWSKI ANTONI (1902-1940) – policja miasta Białegostoku

88. Przodownik KUTYŁOWSKI WŁADYSŁAW (1887-1940) – II Komisariat PP w Białymstoku

89. St. posterunkowy KUŹMIŃSKI STANISŁAW (1905-1940) – policja miasta Białegostoku

90. St. przodownik KWIATKOWSKI TEOFIL (1892-1940) – Komenda Powiatowa PP w Bielsku Podlaskim

91. Posterunkowy LAMPERT PIOTR (1890-1940) – Posterunek PP w Turośni Kościelnej

92. St. posterunkowy LATOSIŃSKI FELIKS (1894-1940) – policja miasta Białegostoku

93. Przodownik LECHMAN PAWEŁ (1898-1940) – Posterunek PP w Rudce

94. St. posterunkowy LITWIŃCZUK STANISŁAW (1900-1940) – policja miasta Grodno

95. St. przodownik ŁAPIŃSKI WALERIAN (1890-1940) – IV Komisariat PP w Białymstoku

96. ŁEPKOWSKI NIKODEM (1889-1940) – policja miasta Białegostoku

97. St. posterunkowy ŁODZIŃSKI PIOTR (1900-1940) – policja miasta Białegostoku

98. Posterunkowy ŁUKASIAK WŁADYSŁAW (1911-1940) – Posterunek PP w Czyżewie

99. St. posterunkowy MACHOWIAK JÓZEF (1899-1940) – II Komisariat PP w Białymstoku

100. Posterunkowy MAŃKOWSKI KAZIMIERZ CZESŁAW (1911-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

101. Posterunkowy MARCZAK WACŁAW (1903-1940) – I Komisariat PP w Białymstoku

102. MARIITZ KAROL (1899-1940) – Posterunek PP w Wychodnem

103. Posterunkowy MATCZAK EDWARD (1913-1940) – policja woj. białostockiego

104. Przodownik MENTEL STANISŁAW (1899-1940) – Wydział Śledczy w Białymstoku

105. Posterunkowy MIESZALSKI JÓZEF (1912-1940) – policja miasta Białegostoku

106. St. posterunkowy MIESZKO FRANCISZEK (1900-1940) – Wydział Śledczy w Bielsku Podlaskim

107. St. przodownik MILLER ALFRED (1884-1940) – Komenda Wojewódzka PP w Białymstoku

108. Posterunkowy MIROWICZ KAROL (1895-1940) – II Komisariat PP w Białymstoku

109. Posterunkowy MOSKALUK JÓZEF (1899-1940) – II Komisariat PP w Grodnie

110. St. posterunkowy MYDLARZ WŁADYSŁAW (1889-1940) – Kompania „I” Rezerwy Policyjnej w Białymstoku

111. Przodownik NAJDA STEFAN (1898-1940) – Posterunek PP w Małym Płocku

112. St. posterunkowy NAKONIECZNY FRANCISZEK (1901-1940) – I Komisariat PP w Białymstoku

113. St. posterunkowy NIWIŃSKI ANTONI (1901-1940) – Posterunek PP w Bielsku Podlaskim

114. Przodownik NOWORYTA LUDWIK (1890-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

115. St. posterunkowy OLSZEWSKI WŁADYSŁAW (1884-1940) – I Komisariat PP w Białymstoku

116. Posterunkowy ORACZ PIOTR (1899-1940) – policja pow. białostockiego

117. St. posterunkowy ORNOWSKI STEFAN (1896-1940) – Posterunek PP w Dubnie

118. Przodownik PACIUKIEWICZ ANTONI (1895-1940) – Posterunek PP w Czerwonym Borze

119. St. posterunkowy PACYNKO BOLESŁAW (1895-1940) – policja miasta Grodno

120. St. posterunkowy PACZUSKA FRANCISZEK (1895-1940) – policja miasta Białegostoku

121. Podkomisarz PETRI TEOFIL (1911-1940) – kierownik II Komisariatu PP w Białymstoku

122. Posterunkowy PIETRASZEWSKI PIOTR (1903-1940) – Kompania „I” Rezerwy Policyjnej w Białymstoku

123. St. posterunkowy PIOTROWICZ WACŁAW (1906-1940) – policja miasta Białegostoku

124. St. posterunkowy PLUTA WOJCIECH (1900-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

125. St. posterunkowy PLOŃSKI JAN (1898-1940) – Posterunek PP w Marcinkańcach

126. Posterunkowy POGORZELSKI JAN (1898-1940) – Posterunek PP w Szumowie

127. St. posterunkowy POTOCKI JAN (1894-1940) – Posterunek PP w Bielsku Podlaskim

128. St. przodownik POTOPOWICZ LUDWIK (1878-1940) – policja miasta Białegostoku

129. St. posterunkowy PRUSINOWSKI HIERONIM (1896-1940) – policja miasta Łomża

130. St. posterunkowy PRUSIŃSKI FRANCISZEK (1890-1940) – Posterunek PP w Trzciannem

131. Posterunkowy PRUSZKOWSKI BOLESŁAW (1904-1940) – Komisariat PP w Suwałkach

132. Posterunkowy PRZYBYLAK WOJCIECH (1886-1940) – Posterunek PP w Stawiskach

133. St. posterunkowy PUCIŁO PIOTR PAWEŁ (1884-1940) – Posterunek PP w Łapach

134. St. posterunkowy PUCIŁOWSKI FLORIAN (1884-1940) – IV Komisariat PP w Białymstoku

135. Nadkomisarz RADONIEWICZ JULIAN JAN (1895-1940) – b. komendant powiatowy PP w Ostrowi Mazowieckiej

136. St. posterunkowy ROMANOWSKI BOLESŁAW (1887-1940) – I Komisariat PP w Białymstoku

137. Posterunkowy ROWIŃSKI ADAM (1893-1940) – II Komisariat PP w Białymstoku

138. Posterunkowy RUCZAK STANISŁAW (1911-1940) – policja woj. białostockiego

139. St. posterunkowy RUTKOWSKI JAN (1899-1940) – policja miasta Białegostoku

140. Przodownik RUSINOWICZ ADAM (1895-1940) – I Komisariat PP w Białymstoku

141. St. posterunkowy RYBACKI TOMASZ (1899-1940) – Wydział Śledczy w Białymstoku

142. St. posterunkowy RYBCZYŃSKI JÓZEF (1903-1940) – IV Komisariat PP w Białymstoku

143. St. posterunkowy RYMASZEWSKI FRANCISZEK (1888-1940) – II Komisariat PP w Białymstoku

144. Przodownik SABATOWSKI FRANCISZEK (1900-1940) – II Komisariat PP w Białymstoku

145. St. posterunkowy SADŁOWSKI JAN (1891-1940) – Posterunek PP w Sopoćkiniach

146. St. posterunkowy SAJEWSKI JERZY (1887-1940) – Komenda Wojewódzka PP w Białymstoku

147. St. posterunkowy SIEJKOWSKI WŁADYSŁAW (1900-1940) – I Komisariat PP w Białymstoku

148. Posterunkowy SITKO WŁADYSŁAW (1913-1940) – policja woj. białostockiego

149. St. posterunkowy SŁONIEWSKI WŁADYSŁAW (1884-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

150. Posterunkowy SOKOŁOWSKI PIOTR (1888-1940) – Posterunek PP w Zarębach Kościelnych

151. St. posterunkowy SONCIŃSKI TEODOR (1898-1940) – policja miasta Łomża

152. Przodownik STANISZEWSKI EDWARD (1892-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

153. Przodownik SYBICKI JAN (1904-1940) – Posterunek PP w Klukowie

154. Posterunkowy SZAJDA PIOTR (1899-1940) – Posterunek PP w Surażu

155. St. posterunkowy SZEWCZYK ANDRZEJ (1890-1940) – II Komisariat PP w Białymstoku

156. Przodownik SZOT JAN (1893-1940) – Posterunek PP w Wasilkowie

157. Posterunkowy SZTAMBKE EDMUND (1909-1940) – Komenda Powiatowa PP w Wysokiem Mazowieckiem

158. Posterunkowy SZUBZDA BRONISŁAW (1903-1940) – policja miasta Białegostoku

159. Posterunkowy ŚPIEWAK LUCJAN (1894-1940) – policja miasta Białegostoku

160. St. posterunkowy TOMCZAK JÓZEF (1898-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

161. Przodownik TOMYS STEFAN (1897-1940) – policja miasta Grodno

162. Przodownik TRYGUBOW MIKOŁAJ (1892-1940) – II Komisariat PP w Grodnie

163. Posterunkowy UGONOWSKI KAROL (1908-1940) – Posterunek PP w Sokołach

164. Podkomisarz UNGER WACŁAW (1894-1940) – kierownik I Komisariatu PP w Białymstoku

165. St. przodownik UZIEBŁO JERZY (1898-1940) – Posterunek PP w Grodnie

166. Posterunkowy WAWRZYNIAK BOLESŁAW (1900-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

167. St. posterunkowy WĘGRZYNEK WŁADYSŁAW (1895-1940) – II Komisariat PP w Białymstoku

168. St. posterunkowy WILCZYŃSKI ZYGMUNT (1898-1940) – policja miasta Białegostoku

169. Posterunkowy WITKOWSKI TADEUSZ (1896-1940) – policja miasta Białegostoku

170. St. przodownik WOJTULEWSKI ALFONS (1898-1940) – policja miasta Białegostoku

171. Przodownik WRÓBEL KAZIMIERZ (1883-1940) – III Komisariat PP w Białymstoku

172. Posterunkowy ZAJCZYK JÓZEF (1900-1940) – Posterunek PP w Rutkach

173. Posterunkowy ZAJEWSKI KRZYSZTOF KAROL (1907-1940) – IV Komisariat PP w Białymstoku

174. St. posterunkowy ZALEWSKI LEON (1905-1940) – IV Komisariat PP w Białymstoku

175. St. posterunkowy ZARĘBSKI FRANCISZEK (1900-1940) – I Komisariat PP w Białymstoku

176. St. posterunkowy ZASTAWNY STANISŁAW (1905-1940) – Posterunek PP w Piaskach

177. St. posterunkowy ZAWISTOWSKI PIOTR (1892-1940) – policja miasta Białegostoku

178. St. posterunkowy ZWIERZCHOWSKI JÓZEF (1905-1940) – policja miasta Białegostoku

179. Posterunkowy ŻABOKLICKI ZDZISŁAW JAN (1908-1940)- policja miasta Białegostoku

180. St. posterunkowy ŻMIJEWSKI BARTŁOMIEJ MIECZYSŁAW (1892-1940) – Posterunek PP w Białoszewie

181. Przodownik ŻOCHOWSKI WŁADYSŁAW (1897-1940) – policja woj. białostockiego

182. Posterunkowy ŻUKOWSKI EDWARD (1914-1940) – policja woj. białostockiego

183. St. przodownik ŻYWIECKI RYSZARD (1892-1940) – Posterunek PP w Czarnej Wsi