O projekcie

Muzeum Wojska w Białymstoku realizuje projekt pn. „Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych”. Partnerami zadania są Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Centrum Falstad w Ekne.

Istotą projektu jest rozwój współpracy pomiędzy Muzeum i partnerami, a osobami dorosłymi zamieszkującymi osiedla Białegostoku o ograniczonym dostępie do kultury. Życie kulturalne miasta skupia się w jego ścisłym centrum. Osoby dorosłe w wieku około 30-49 lat niechętnie angażują się w życie kulturalne, a jeśli nawet, to ich udział jest powierzchowny. Projekt zakłada zbadanie potrzeb kulturalnych osób dorosłych w odniesieniu do militarnej kolekcji Muzeum. Badanie to zostanie przeprowadzone na drodze nowatorskich działań kulturalnych zaprojektowanych przez interdyscyplinarny zespół edukatorów wspierany przez ekspertów z Polski i Norwegii.

Punktem wyjścia do działań kulturalnych na białostockich osiedlach będzie m.in. wojenna historia Białegostoku. Ideą projektu jest odejście od popularnej interpretacji zbiorów muzealnych, rozumianych jako świadectwo rozwoju techniki wojskowej. Dlatego m.in. przywołane zostaną historie ludzi (wojskowych i cywilów) uwikłanych w działania II wojny światowej, które w wymiarze lokalnym są wciąż mało znane. Współpraca z norweskim partnerem pozwoli na porównanie wojennych doświadczeń Białegostoku i Ekne oraz przyczyni się do wypracowania uniwersalnych treści na temat wartości pokoju i konsekwencji prowadzenia wojen. Zebrane wnioski staną się punktem wyjścia do opracowania strategii rozwoju publiczności Muzeum. Będzie to dokument wyznaczający dalsze kroki do budowania społeczności wokół instytucji i rozwoju edukacji pamięci. Zaplanowana na koniec projektu ogólnopolska konferencja edukatorów stworzy przestrzeń do popularyzacji efektów projektu, jak też budowania kompetencji specjalistów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem edukatorów z muzeów wojskowych i wojennych.

Projekt będzie realizowany do marca 2024 r.Projekt „Remembrance education. Edukacja kulturalna osób dorosłych” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Ministra KIDN, a także ze środków Budżetu Miasta Białystok.