1. Wstęp

Muzeum Wojska w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mwb.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony mwb.com.pl i wszystkich podstron.

Data publikacji strony internetowej: 10.09.2021 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.09.2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 10.09.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

2. Dostępna strona

Nawigacja

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronie w kilku miejscach znajdują się pliki do pobrania w formie pdf. W miarę możliwości publikujemy także ich dostępne wersje alternatywne.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Serwis został wyposażony w narzędzie powiększania tekstu, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień również umożliwiają powiększenie strony.

Kontrast

Serwis został wyposażony w narzędzie zmiany kontrastu. Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Multimedia

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy. Część materiałów jest opatrzona audiodeskrypcją.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces ciągły. Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić nasze strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: blewoc@mwb.com.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: biuro@mwb.com.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

3. Dostępność architektoniczna

Budynek: Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok

Do budynku prowadzą 2 wejścia – od ul. Kilińskiego i od ul. Legionowej. Dla gości przeznaczone jest wejście od ul. Kilińskiego, do którego nie prowadzą schody.

Recepcja znajduje się za przedsionkiem, po lewej stronie od wejścia dla gości. Wejście na ekspozycje wymaga pokonania schodów. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji można bezpłatnie wypożyczyć urządzenia z audiodeskrypcją dla osób niewidzących. Z ich pomocą można zwiedzić sale ekspozycji stałej nr 1 i 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W muzeum nie ma pętli indukcyjnych. Zwiedzanie muzeum przez osoby głuche z asystą tłumacza języka migowego jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w recepcji i umówieniu się na konkretny termin. Muzeum współpracuje w tym zakresie z tłumaczem zewnętrznym.