FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WEBINARIUM: PAKIET EDUKACYJNY „AUTYZM BLIŻEJ”

 

Zgłaszam się na wydarzenie:

Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Jestem:
W przypadku wyboru odpowiedzi inne - proszę podać jakie:
W celu ochrony przed spamem proszę przepisać tekst z obrazka.

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku (15-089), przy ulicy Kilińskiego 7 („Administrator”).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mwb.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Muzeum Wojska w Białymstoku. W sprawach związanych z celem przetwarzania danych osobowych można też kontaktować się na adres email: mwilczko@mwb.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
− podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji/spotkaniu (art. 6 ust. 1 b RODO);
- realizacja zadania publicznego w postaci organizacji zajęć kulturalno-edukacyjnych, które realizujemy w interesie publicznym - podstawa prawna: art. 6 ust. 1e RODO
- w celach nawiązania kontaktu – podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.