WOJSKO POLSKIE W CZASACH PRL

Po drugiej wojnie światowej cały nasz kraj był uzależniony od sąsiada i „wielkiego brata” – ZSRR. W Moskwie podejmowano najważniejsze decyzje, a Polska Rzeczypospolita Ludowa musiała je wypełniać. Podobnie było w wojsku. Na eskpozycji „Wojsko Polskie w latach 1956 – 2010” poznamy umundurowanie i oporządzenie żołnierzy z okresu PRL. Następnie przyjrzymy się wyścigowi zbrojeń między USA i ZSRR oraz odnajdziemy miejsce Polski w tej rywalizacji. Porównamy także dwa bloki militarne – Układ Warszawski i NATO. Na koniec poruszymy temat: „Czy II wojna światowa zakończyła wszystkie konflikty?”

Odniesienie do podstawy programowej:
-świat po II wojnie światowej: uczeń  charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki zimnej wojny, wskazuje na mapie państwa NATO i Układu Warszawskiego, charakteryzując oba ugrupowania polityczno-wojskowe.