NA SEJMIE I SEJMIKU

Bycie szlachcicem – to brzmi dumnie! Jednak szlachta różniła się pod wieloma względami. Jakie miała prawa? Jakie obowiązki? Za co można było być nobilitowanym, a za co można było utracić tytuł? Na zajęciach porównamy prawa i obowiązki szlachty oraz sprawdzimy, czy strój szlachecki jest wygodny. Wreszcie odtworzymy sejm walny, w którym oprócz szlachty będzie zasiadał także król. Bo, jak powiedział Piotr Mieszkowski o szlachcie: Zaszczytów tych zazdroszczą jej sąsiedzi, nie pojmują barbarzyńcy, lękają się nieprzyjaciele.    

Odniesienia do podstawy programowej:
-Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów: uczeń wymienia instytucje ustrojowe demokracji szlacheckiej, w tym sejmików i sejmu walnego, charakteryzuje ich kompetencje, wyjaśnia okoliczności uchwalenia artykułów henrykowskich i przedstawia zasady wolnej elekcji, omawia przebieg i rezultaty pierwszych wolnych elekcji.